ΓΑΛΟΝΙΑ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΣΕ ΙΜΑΤΙΟ 39,00 €
ΓΑΛΟΝΙΑ ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΥ ΣΕ ΙΜΑΤΙΟ 35,00 €
ΓΑΛΟΝΙΑ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΥ ΣΕ ΙΜΑΤΙΟ 31,00 €
ΓΑΛΟΝΙΑ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΣΕ ΙΜΑΤΙΟ 27,00 €
ΓΑΛΟΝΙΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΣΕ ΙΜΑΤΙΟ 26,00 €
ΓΑΛΟΝΙΑ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΣΕ ΙΜΑΤΙΟ 25,00 €
ΓΑΛΟΝΙΑ ΠΛΩΤΑΡΧΟΥ ΣΕ ΙΜΑΤΙΟ 21,50 €
ΓΑΛΟΝΙΑ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΣΕ ΙΜΑΤΙΟ 20,00 €
ΓΑΛΟΝΙΑ ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΣΕ ΙΜΑΤΙΟ 17,00 €
ΓΑΛΟΝΙΑ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΥ ΣΕ ΙΜΑΤΙΟ 13,00 €
ΓΑΛΟΝΙΑ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΟΥ ΣΕ ΙΜΑΤΙΟ 12,00 €
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΟΥ 4,50 €
ΓΑΛΟΝΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΕ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 32,00 €
ΓΑΛΟΝΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΕ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 19,00 €
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟΛΗΣ(ΚΟΥΜΠΙΑ,ΦΕΡΜΟΥΑΡ,ΚΟΝΤΕΜΑ-ΜΑΚΡΕΜΑ) 3,00 €
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟΛΗΣ(ΣΤΕΝΕΜΑ-ΦΑΡΔΕΜΑ) 10,00 €
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΡΕΝΤΙΚΟΤΑΣ 20,00 €