ΝΑΥΑΡΧΟΥ 61,00 €
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΥ 50,00 €
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΥ 47,00 €
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ 41,00 €
ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ 22,00 €
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ 21,00 €
ΠΛΩΤΑΡΧΟΥ 18,00 €
ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΥ 16,50 €
ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΥ 16,00 €
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΥ 15,00 €
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΟΥ 13,00 €