ΝΑΥΑΡΧΟΥ 25,00 €
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΥ 24,00 €
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΥ 22,00 €
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ 19,00 €
ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ 17,00 €
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ 16,50 €
ΠΛΩΤΑΡΧΟΥ 16,00 €
ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΥ 15,50 €
ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΥ 15,00 €
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΥ 13,00 €
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΟΥ 11,00 €